ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Гермес Центр ХК нь 2008 оноос нийт 78,543,001 ширхэг энгийн хувьцааг хөрөнгийн зах зээлд гаргасан ба 2019 оны 12 сарын 20-ны байдлаар нийт 940 хувьцаа эзэмшигчтэй байна.

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД
# Овог нэр Эзэмшиж буй хувьцааны тоо Эзэмшиж буй хувьцааны хувь Энэ хувьд хүрсэн огноо Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд
1 Д.Оюунсүрэн 23,460,015 29.80 % 2019.09.02 байхгүй
2 Д.Зоригт 42,530,145 54.10 % 2019.09.02 байхгүй
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Гермес Центр ХК нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага байна. Компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа Компанийн тухай хуулийн 62.1-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон ТУЗ-өөс эсвэл компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэхээр тогтоосон компанийн удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны гол асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг.