ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ТУЗ-ийн гишүүд нь 2011 онд шинэчлэгдэн батлагдсан “Компанийн тухай” хуулийн холбогдох заалтын дагуу Компанийн Засаглалын Институтээс зохион байгуулсан “Компанийн Засаглал” сэдэвт тусгай хөтөлбөрт сургалтанд хамрагдсанаар компанийг удирдан зохион байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдлэх, мэдээллийг ил тод байлгахад чухал түлхэц болсон билээ.

Д.Оюунсүрэн
ТУЗ-ийн дарга

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Эрдэнэсүрэн
ТУЗ-ийн дэргэдэх:

АУДИТЫН ХОРОО:
Д.Туяа
Гишүүн
Б.Алтангэрэл
Гишүүн
Н.Батсайхан
Гишүүн
ШАГНАЛ УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО:
Д.Оюунсүрэн
Гишүүн
Д.Алтанчимэг
Гишүүн
Н.Мөнхзул
Гишүүн
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО:
Ц.Түвшинжаргал
Гишүүн
Б.Амарсанаа
Гишүүн
Б.Оюунцэцэг
Гүйцэтгэх захирал