ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Гермес Центр ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн эрх барих дээд байгууллага байна. Компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаараа Компанийн тухай хуулийн 62.1-т заасан Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхэд хамаарах болон ТУЗ-өөс эсвэл компанийн дүрмээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэхээр тогтоосон компанийн удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны гол асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдах хугацаа: 2020-03-20 15:00 цагт
2 Бүртгэх өдөр: 2020-02-28
3 Хуралдах газар: УБхот, Баянгол дүүрэг, 4-р хороо, "Гермес Центр" ХК-ийн оффисын 3-р давхарт байрлах хурлын танхимд
4 Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт,
2. Компанийн 2019 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт,
3. Компанийн 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2019 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2020 оны ногдол ашгийн тухай,
4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай, 5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
6. Компанийн 2020 оны зорилтын тухай
3 Шийдвэр: ТУЗ 2020-02-05 №№05
3 Хурал зохион байгуулах коммисын бүрэлдэхүүн: Хурал зохион байгуулах комиссын дарга О.Энхтуяа, гишүүн Д.Эрдэнэсүрэн
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр / Гермес центр ХК
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: 2020-03-20 цагт
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
3 Хуралдах газар: УБ хот, Баянгол дүүрэг 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын төв байранд цахим хэлбэрээр
4 Хурлын ирц: 85.74 %
4 Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. 1. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан тэмдэглэв.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
2. 2. Компанийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын байгууллагын дүгнэлтийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан тэмдэглэв.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3. 3. Компанийн 2018 оны ногдол ашиг хуваарилж тараасан мэдээлэл, 2019 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2020 оны ногдол ашиг хуваарилах тухай мэдээллийг хуралд оролцсон гишүүд сайшаан тэмдэглэв.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
4. 4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшууллын зардлын гүйцэтгэлийг хувьцаа эзэмшигчдэд тайлагнаж, 2020 оны ТУЗ-ийн цалингийн зардлыг батлав.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
5. 5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны талаарх мэдээллийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулав.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
6. 6.Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны зорилтыг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчид сайшаан дэмжив.. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3 Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: 2019-03-07 цагт
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
3 Хуралдах газар: БГД, 4-р хороо, Нарны зам-20, "Гермес Центр"ХК-ийн оффисын төв байрны 3-н давхарт хурлын танхимд
4 Хурлын ирц: 86.12 %
4 Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. Компанийн 2018 оны бизнесийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
2. Компанийн 2018 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3. Компанийн 2017 он, 2018 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2019 оны ногдол ашгийн тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
4. Компанийн 2018 оны ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, 2019 оны ТУЗ-ийн зардлын төсвийн тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
6. Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3 Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах
1 Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралдсан огноо: 2018-03-17 цагт
2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл: Ээлжит
3 Хуралдах газар: БГД, 4-р хороо, Нарны зам 20, Өөрийн байр
4 Хурлын ирц: %
4 Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд: 1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлт. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
2. Компанийн 2017 оны аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайланд хийсэн компанийн ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3. Компанийн 2016 оны ногдол ашгийг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2017 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2018 оны ногдол ашгийн тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
4. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
5. Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
6. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
7. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох тухай. Зөвшөөрсөн: 100
Татгалзсан: 0
Түтгэлзсэн: 0
3 Шийдвэрийн тогтоолууд: Татаж авах