САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
1 Нийт хөрөнгө 8 401.6 сая төгрөг
2 Үндсэн хөрөнгө 4 238.9 сая төгрөг
2 Биет бус хөрөнгө 2 288.5 сая төгрөг
2 Эргэлтийн хөрөнгө 1 874.2 сая төгрөг
3 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 7 854.3 сая төгрөг
4 Татварын дараах цэвэр ашиг 820.0 сая
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ТАТАХ