Loading...

MedicalGuide Come to Expect the Best in Town.

ҮНЭТ ЦААС

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

 1. Хувьцааны төрөл: Энгийн хувьцаа
 2. Хувьцааны нэрлэсэн үнэ: 100 төгрөг
 3. 2018 оны нэгж хувьцааны дундаж үнэ: 140 төгрөг

 

Нэгж хувьцаанд хуваарилсан ногдол ашгийн хэмжээ:

 • 2012 он - 5.65 төгрөг
 • 2013 он - 5.82 төгрөг
 • 2014 он - 10.39 төгрөг
 • 2015 он - 9.4 төгрөг
 • 2016 он - 8.56 төгрөг
 • 2017 он - 8.81 төгрөг
 • 2018 он - 8.80 төгрөг

 

Хуваарилсан ногдол ашгийн хэмжээ:

 • 2012 он -  444 сая төгрөг
 • 2013 он - 457 сая төгрөг
 • 2014 он - 816 сая төгрөг
 • 2015 он - 738 сая төгрөг
 • 2016 он - 672 сая төгрөг
 • 2017 он - 692 сая төгрөг
 • 2018 он - 691,2 сая төгрөг

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:

 • 2013 он - 873 хүн
 • 2014 он - 902 хүн
 • 2015 он - 937 хүн
 • 2016 он - 942 хүн
 • 2017 он - 923 хүн
 • 2018 он - 910 хүн