Loading...

MedicalGuide Come to Expect the Best in Town.

Санхүүгийн Мэдээлэл

Санхүүгийн Мэдээлэл

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Санхүүгийн тайлангийн үндсэн үзүүлэлтүүд :

  • Нийт хөрөнгө 8 398.6 сая төгрөг бөгөөд үүнээс:
    • Эргэлтийн хөрөнгө 1 721.3 сая төгрөг
    • Үндсэн хөрөнгө 4 388.9 сая төгрөг
  • Эзэмшигчийн өмч хөрөнгө 8 185.0 сая төгрөг
  • Татварын дараах цэвэр ашиг 783.4 сая төгрөг байна.


 

2018
2017
2016
2015